פלג פתרונות למי גשם פלג פתרונות למי גשם

טלפון לפרטים (שלוחה 2)

09-7666343

תקנת משרד הבריאות טיפול במי גשם

חוזר_ראש_שירותי_בריאות_הציבור

סימוכין : 13563412

3. החוקים וההנחיות שבבסיס ההנחיות

 • תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה) התשל"ד –  1974
 • תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה) התשמ"ג – 1983
 • תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב – 1992
 • תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970, כולל הל"ת
 • הנחיות להנחת קווי מי שתייה וקווי מים שאינם לשתייה
 • הנחיות לניקוי וחיטוי מערכות מי שתייה

ההנחיות המפורטות להלן אינן באות במקום כל דרישה של גורמים סטטוטוריים אחרים.

4. חלות ואחריות לאישור המערכת ותפעולה

4.1   מערכת המים הנאספים חייבת באישור הגוף האחראי לתכנון, תפעול ותחזוקה של

הבניין, וכן באישור מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

4.2   האחריות לביצוע הוראות אלו, ולהפעלה ואחזקה של מערכת המים הנאספים היא על

המחזיק במערכת המים.

4.3  בבניין ציבורי הנמצא תחת פיקוח רשות הבריאות – על היזם להגיש את תכנית

האינסטלציה המעודכנת של הבניין גם לאישור לשכת הבריאות המחוזית.

4.4  תכנון והקמה של מערכת מים נאספים תאושר רק בתנאי של קיום תחזוקה קבועה

בבניין, באמצעות חברת אחזקה.

5. שימושים מותרים

5.1  בבנייני ציבור – מערכת מים נאספים – למטרות גינון, כיבוי אש והדחת אסלות, בתנאי שיש פיקוח במסגרת אישור תקופתי או רישוי עסקים.

5.2  בבנייני מגורים – מערכת מים נאספים – למטרות גינון וכיבוי אש.
מערכת מים נאספים ללא מי גשם – גם להדחת אסלות.

 6. תכנון המערכת

6.1  המים הנאספים יאגרו במיכל ייעודי שיסומן וישולט בהתאם.

6.2  לאבטחת איכות המים בתחום הבניין, תכנון המערכת יעשה בהתאם לעקרונות של מניעת חיבורי כלאיים
בין המים הנאספים ומי השתייה כדלהלן:

 • הקמת מערכת נפרדת לאיסוף וניצול המים הנאספים.
 • ניתוק מוחלט בין מערכת המים הנאספים למערכת מי השתייה. אין לחבר בין המערכות
 • תותקן מערכת של מי גיבוי למקרים של חוסר במים נאספים.
 • הזנת מי גיבוי למערכת אל מיכל האיסוף (כאשר היא חסרה במים) תעשה באמצעות מרווח אוויר תקני.
 • צנרת מערכת המים הנאספים ואביזריה יהיו בצבע סגול
 • קווים ואביזרים למים הנאספים יסומנו. הסימון יעשה בעזרת שילוט עמיד ברוחב שלא יפחת מ- 100 מ"מ, מודבק או אחוז למערכת. השילוט יעשה עם הכיתוב "מי מזגנים\גשם\רכז RO / UF  " באותיות בצבע סגול בגודל 40 מ"מ, על רקע לבן.  השילוט יותקן כל חצי מטר ובכל אביזר גלוי.
 • במיכלים טמונים הסימון יעשה בחלק הפנימי של המכסה ובמיכלים גלויים בחלק הנגיש והגלוי.
 • מומלץ כי שימוש במים נאספים להדחת אסלות יעשה באמצעות מיכלי הדחה סמויים (מוטמנים בקיר).

6.3  חומרי המערכת יותאמו לסוג המים הנאספים )מבחינת תכונותיהם הפיזיקוכימיות).

6.4  עודפי המים הנאספים יוזרמו בהתאם למקורם:

 • הגלישה תתוכנן כך שלא תגרום להצפת מערכת הביוב/ניקוז.
 • מי עיבוי ומי רכז RO / UF יוזרמו למערכת הביוב.
 • מי גשם יוזרמו למערכת הניקוז.
 • במערכת משולבת המשמשת למי גשם ולמי מזגנים ו\או מי RO / UF יוזרמו עודפים למערכת
  הניקוז.

6.5  המים הנאספים יטופלו בהתאם לייעודם:

 • מי גשם ראשונים בעונה יוזרמו למערכת הניקוז ולא למיכל האיסוף.
 • המים הנאספים יעברו סינון רשת להרחקת מוצקים.
 • השקית גינון במים נאספים תעשה בטפטוף בלבד.

6.6  ברז דיגום תקני יותקן ביציאה ממיכל האגירה של המים הנאספים.

6.6  בגינון ציבורי עם נגישות לקהל, יוצבו נקודות מי שתיה חלופיים ונגישים עם כיתוב מתאים, וכן
יוצב שילוט אזהרה עם כיתוב: "זהירות מים מושבים – השתיה אסורה".

6.7  מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יבצע ביקורת לפני הפעלת המערכת (לבדיקת התאמתה לתכנית שאושרה).

6.8   מומלץ להתקין שעון מים על היציאה מהמיכל לצורך מעקב על הכמויות שנצרכו.

7. תפעול ותחזוקה

 7.1  תפעול, תחזוקה ובקרה שוטפת של המערכת יעשו בידי אנשי מקצוע הבקיאים במבנה המערכת.

7.2  מיכל האגירה והמערכת יעברו ניקוי וחיטוי תקופתיים, בתדירות שלא תפחת על אחת לשנה, וע"פ הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות מי שתייה (המפורסמות באתר האינטרנט
של משרד הבריאות) http://www.health.gov.il/sviva .

7.3  במערכת המים הנאספים המכילה גם מי גשם, הגג ומערכת הניקוז יעברו ניקוי לפני
תחילת עונת הגשמים, או לפני שימוש מחדש לאחר הפסקה ממושכת בגשמים.

7.4  במקרים של תלונות שונות על ריחות או מטרד סביבתי אחר, יש להפסיק מיד את הזנת
המים הנאספים, לנקוט בכל פעולה נדרשת להסרת המפגע, ולגבות את המערכת במים
שפירים (באמצעות מרווח אוויר)  עד לתיקון הבעיה.

7.5  במקרים של תלונות או מטרדים כמתואר לעיל במערכת המוצבת במוסד רפואה או בית אבות, יש לדווח על כך לרשות הבריאות.

8. בקרה וניטור
באחריות המחזיק במערכת המים לערוך ביקורת תקופתית כדלהלן:

8.1  בחינה ויזואלית ובקרה על מצב המערכת, שלמותה, ניתוקי האוויר, ניקוי מגובים, מצב המים וכד' –  בתדירות של פעם בחודש לפחות.

8.2  במערכת הכוללת ניצול מים להדחת אסלות תיערך הבדיקה להפרדת מערכות על ידי הוספת צבע
ייעודי למים. במידה ומתגלים מים צבועים במערכות המספקות מים לשתיה יבוצע ניתוק לאלתר ותועבר הודעה ללשכת הבריאות המחוזית.

8.3  במערכת מים נאספים הכוללת מי גשם ואשר מיועדת להדחת אסלות, ינוטרו המים הנאספים אחת
לחודש במהלך עונת הגשמים לקולי צואתי.  במידה וריכוז חיידקי קולי צואתי נמצא מעל 50 ל – 100 מ"ל, יש לחטא את המים או להזרימם למערכת הניקוז.

8.4  ביצוע הבקרות יתועד ביומן איש האחזקה.

שלום_גולדברגר

 

נשמח לעמוד לשרותך

צור איתנו קשר

  דילוג לתוכן